ALGEMENE VOORWAARDEN – NATURAL SOURCE RETREAT   

  
ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Onze locaties zijn rook- en alcoholvrij. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.2.        Onze belangrijkste kernwaarde is respect hebben voor elkaar, ongeacht geslacht, geaardheid, religie, opvattingen of fases
               in zijn processen.
1.3.        Onze locaties zijn met zorg gekozen om deelnemers een thuisgevoel te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan
               ook met zorg zoals je eigen thuis. Samen dragen we zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt
               verhaald op de veroorzaker.
1.4.        Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden en/of de aanwijzingen niet opvolgen, kunnen van deelname worden
               verwijderd. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5.        Het maken van video-, film- en/of geluidsopnames is gedurende een re-treat uitsluitend toegestaan na voorafgaande,
               schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor het plaatsen hiervan.
1.6.        Tijdens een re-treat is alcoholgebruik en/of drugsgebruik niet toegestaan.

ARTIKEL 2.          AANMELDING EN DEELNAME
2.1.        Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde
               bedrag.
2.2.        Je ontvangt een deelnamebevestiging en een factuur.
2.4.        Je neemt deel aan het gehele re-treat en/of happening en niet een deel ervan. Dit om het groepsgevoel te waarborgen.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.       Je kan contant of via een betaalverzoek betalen. Ook is betaling door het ontvangen van een factuur mogelijk.
3.2.       De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening en
              per termijn berekenen wij 21% btw. 
3.3.       Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.4.       Heb je na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
              factuurdatum) een tweede herinnering.
3.5.       Bij een 1-daags re-treat kan de factuur op de dag zelf betaald worden doordat je contant betaalt of met een door ons
              verstuurd betaalverzoek.
              Bij een meerdaags re-treat en/of happening moet de gehele factuur 7 dagen vòòr aanvang zijn betaald. 
              Bij aanmelding van een meerdaags re-treat en/of happening vlak voordat het plaatsvindt, dient het bedrag per                                      ommegaande betaald te worden.
3.6.       Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen. Je bent nog steeds verplicht het
              factuurbedrag te betalen.
3.7.       Heb je na de tweede herinnering nog niet betaald, ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan
              een incassobureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden
              bij jou in rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN
4.1.       Wij hebben het recht een re-treat en/of happening te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder
              onvoldoende deelnemers, ziekte van 1 van ons of overmacht.
              In dit geval ontvang je het reeds betaalde bedrag retour  Je hebt geen recht op enige andere compensatie en/of schade-
              vergoeding.
4.2.       Als je jouw deelname wil annuleren, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het
              tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
              4.2.1.     Annuleringskosten 1-daags re-treat:
                             2 dagen vòòr aanvang                   - 50% van de deelnamekosten
              4.2.2.     Annuleringskosten meerdaags re-treat en/of happening:
                             30 dagen vòòr aanvang                 - 20% van de deelnamekosten                 
                             14 weken vòòr aanvang                - 40% van de deelnamekosten
                             7 dagen vòòr aanvang                   - 80% van de deelnamekosten
              4.2.3.     Bij niet tijdig annuleren ben je verplicht het totaalbedrag te betalen.
4.3.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.
4.4.       Als je na aanvang van een re-treat en/of happening deze tussentijds beëindigd, heb je geen recht op enige terugbetaling.
4.5.       Wij brengen, per annulering en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt   
              hiervoor een factuur.
4.6.       Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 5.          VERPLAATSEN NAAR ANDERE DATUM BIJ ANNULERING
5.1.       Het is mogelijk om een deelname eenmalig te verplaatsen. Bij een 1-daags re-treat moet deze verplaatsing binnen
              twee maanden plaatsvinden en bij een meerdaags re-treat en/of happening binnen 8 maanden, mits er nog plek
              beschikbaar is. Hierna vervalt het recht van deelname, maar ben je het bedrag voor deelname nog steeds onverminderd
              aan ons verschuldigd.
5.2.       Een verzoek tot verplaatsen kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde
              bedragen worden niet gerestitueerd.
5.3.       Je stuurt ons een e-mail met een verplaatsingsverzoek. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip
              van verplaatsen.
5.4.       Wij brengen jou, per verplaatsing en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
              hiervoor een factuur.
5.5.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een verplaatsingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.

ARTIKEL 6.          VERVANGENDE DEELNEMER
6.1.       Als je niet zelf kan deelnemen, kan je aangeven dat iemand jou vervangt. Je geeft dit, uiterlijk 8 dagen vòòr aanvang van
              een re-treat, aan ons door per e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van vervanging.
6.2.       Een verzoek tot vervanging kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen
              worden niet gerestitueerd.
6.3.       Wij brengen jou, per vervanging en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
              hiervoor een factuur.
6.4.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een vervangingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.
6.5.       De vervangende deelnemer ontvangt van ons een bevestiging per e-mail waarbij hij akkoord gaat met onze algemene
              voorwaarden.

ARTIKEL 7.          WIJZIGEN IN PROGRAMMERING RE-TREATS
7.1.       Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een re-treat en/of happening. Is dit het geval,
              word je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het (reeds) betaalde
              bedrag.

ARTIKEL 8.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.       Deelname aan een 1-daags of meerdaags re-treat en/of happening is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor
              letsel en/of schade, van welke aard ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of
              beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
8.2.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.
8.3.       Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt                  tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
              maximum geldt.
8.4.       Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur na ontstaan hiervan.
              De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 9.          GEHEIMHOUDING

9.1.       Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 10.       ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
10.1.     Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de
              medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaar je slechts geboekt te hebben na
              overleg met en toestemming van de eigen huisarts en/of medisch specialist.
10.2.     Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
              de inhoud ervan akkoord te gaan. 

*************************************************************************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN – RUBEN TAMIS


ARTIKEL 1 - AANBOD
1.1         Het aanbod wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gedaan. 
1.2         Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is 22 dagen geldig.
1.3         Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren / aan te schaffen materialen.
1.4         Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen. Ook wordt doorgegeven hoeveel tijd de klus
               in beslag neemt en wordt de vermoedelijke datum van oplevering genoemd.
1.5         Het aanbod geeft inzicht in de prijs.
              1.5.1. Er wordt een vast bedrag afgesproken (aanneemsom).
              1.5.2. Er wordt een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten gegeven (richtprijs).
              1.5.3. Er wordt een kilometervergoeding opgegeven. Dit bedraagt een bedrag van € 0,19 per kilometer.
1.6         Het aanbod vermeldt de betaalwijze.
1.7         Bij het ontvangen van het aanbod, gaat u akkoord met mijn algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
2.1.        De overeenkomst komt tot stand zodra u het aanbod aanvaardt. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische
               afspraakbevestiging.    

ARTIKEL 3 - ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST
3.1.        Ik heb het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen zijn waaronder ziekte of overmacht:
               3.1.1.     De afspraak wordt verzet.
3.2.        Als jij de afspraak wil annuleren, stuur je mij een e-mail, whatsapp- of messenger-bericht. Daarbij is de datum van
               ontvangst bepalend voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in
               rekening gebracht.
               3.2.1.
    Annuleringskosten:
                             
Tot 2 weken vòòr aanvang afspraak        - geen 
                             
Bij 1 week vòòr aanvang                            - 10% van het geoffreerde factuurbedrag
                             Binnen 48 uur                                               - 25% van het geoffreerde factuurbedrag
                             Bij het niet tijdig annuleren                        - 50% van het geoffreerde factuurbedrag

ARTIKEL 4 - VERZETTEN AFSPRAAK
4.1.       Ik heb het recht een afspraak te verzetten als daartoe gegronde redenen zijn waaronder ziekte of overmacht:
              4.1.1.      De afspraak wordt verzet.
4.2.       Als jij de afspraak wil verzetten, stuur je mij een e-mail, whatsapp- of messenger-bericht. Afhankelijk van dit tijdstip 
              worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
              4.2.1.      De afspraak wordt verzet.
              4.2.2.      Kan de afspraak niet verzet worden, dan verwijs ik naar artikel 3, 3.2.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN RUBEN TAMIS
5.1         Ruben Tamis voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De werkzaamheden
               worden verricht binnen de met elkaar afgesproken werktijden.
5.2.        Ruben Tamis is verplicht de consument te wijzen op:
                - kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
                - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
                - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
5.3.        Ruben Tamis is niet aansprakelijk voor reeds aanwezige schade, tenzij deze hem is toe te rekenen met duidelijk bewijs.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN U
6.1.        U stelt Ruben Tamis in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2.        U zorgt er voor dat Ruben Tamis zijn werk goed kan uitvoeren.
6.3.        U verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
               energie en water.
               De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor uw rekening.
6.4.        U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
                - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
                - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
                - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK
7.1.        Er kan meer- en minderwerk voorkomen. Is dit het geval meld Ruben Tamis dit zo spoedig mogelijk mondeling en
               bevestigt dit schriftelijk of elektronisch. Het eventuele meer- en minderwerk wordt vermeld op de factuur.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT
8.1.        Wordt de uitvoering van het werk voor één van ons onmogelijk door een oorzaak die mij of u niet kan worden
               toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen tegen vergoeding aan de andere
               partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
8.2.        Als de overmachtssituatie ertoe leidt dat één van ons verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij
               voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 - OPLEVERING
9.1.        Het werk is opgeleverd wanneer Ruben Tamis u meedeelt dat het werk voltooid is en u het gedane werk aanvaardt.

 

ARTIKEL 10 - BETALING
10.1.      U ontvangt een factuur met een betaaltermijn van 7 dagen na factuurdatum.
10.2.      Heeft u na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvangt u een eerste herinnering en met 22 dagen (na
               factuurdatum) een tweede herinnering.
10.3.      Heeft u na de tweede herinnering nog niet betaald, dan ontvang u een ingebrekestelling. Ook geef ik opdracht aan een
               incassobureau om dit bedrag voor mij te ontvangen. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt, worden bij u in rekening
               gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor uw rekening.
10.4.      Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

ARTIKEL 11. - VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1.     Ik ben niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak,
              noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
              schuld van mij.
11.2.     Eventuele aansprakelijkheid van mij is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt                  tot het bedrag dat in het betreffende geval door mijn verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
              maximum geldt.

ARTIKEL 12 - GARANTIE
12.1.     Ruben Tamis garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
              12.1.1.     voldoende bescherming biedt tegen aantasting door weersinvloeden;
              12.1.2.     voldoende bescherming biedt doordat de toegepaste verf aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een
                                voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
12.2.     Ruben Tamis garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
              12.2.1.     voldoende bescherming biedt doordat de toegepaste verf aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een
                               voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
12.3.       De garantie wordt gegeven voor een periode van 1 jaar.

ARTIKEL 13 - KLACHT
13.1.     Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur na ontstaan hiervan.
              De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 14 - GEHEIMHOUDING

14.1.     Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 15 - ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
15.1.     Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van mijn privacyverklaring en met
              de inhoud ervan akkoord te gaan.

*************************************************************************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN - MIR'S PRAKTIJK

ARTIKEL 1           AFSPRAAK VOOR COACHING, ENERGETISCHE SESSIE, HSP-MASSAGE, READING, BESTELLEN VAN EEN
                              PRODUCT, OPGAVE ALS DEELNEMER AAN DE VROUWENCIRKEL
1.1.        Op het moment dat de afspraak is gemaakt en of je een bestelling hebt geplaatst, ga je akkoord met de algemene
               voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 2.          BETALING
2.1.       Je kan contact of via een betaalverzoek betalen. Ook is betaling door het ontvangen van een factuur mogelijk.
2.2.       De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening en
              per termijn berekenen wij 21% btw.
2.3.       Ik hanteer een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.4.       Heb je na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
              factuurdatum) een tweede herinnering.
2.5.       Heb je u na de tweede herinnering nog niet betaald, ontvang je van mij een ingebrekestelling. Ik geef de opdracht aan
              een incassobureau om dit bedrag voor mij te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden
              bij jou in rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.          ANNULEREN 
3.1.       Ik heb het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
              3.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
3.2.       Als jij jouw afspraak wil annuleren, stuur je mij een e-mail of whatsapp-bericht. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend
              voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
              3.2.1.     Annuleringskosten:
                             Tot 48 uur vòòr aanvang afspraak                                                             - geen                
                             Bij afzegging / verplaatsing binnen 48 uur zonder dringende reden    - € 25,50
                             Bij afzegging / verplaatsing binnen 48 uur met dringende reden         - geen
                             Bij het niet tijdig annuleren / verplaatsen en/of verschijnen betaal je het gehele tarief
3.3.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door mij op tijd en in goede orde is
              ontvangen.

ARTIKEL 4.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1.       Ik ben niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak,
              noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
              schuld van mij.
4.2.       Eventuele aansprakelijkheid van mij is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt                  tot het bedrag dat in het betreffende geval door mijn verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
              maximum geldt.

ARTIKEL 5.          KLACHT
5.1.       Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur na ontstaan hiervan.
              De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 9.          GEHEIMHOUDING

9.1.       Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 10.       ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
10.1.     Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van mijn privacyverklaring en met
              de inhoud ervan akkoord te gaan.

PRIVACY-VERKLARING

Wij, Natural Source Retreat, MIR’s Praktijk en Ruben Tamis, verwerken persoonsgegevens over jou. Dit doen wij omdat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij vinden het fijn dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product of dienst te
   bestellen, in correspondentie en/of telefonisch
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor retreat(s) van Natural Source Retreat, coachafspraken / energetische en intuïtieve
   sessies, verkoop etc. van MIR’s Praktijk en afspraken over Trance Static Dans-workshops en inhuren
   muzikant van Ruben Tamis
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kan je te allen tijden uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden, door ons een e-mail te sturen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee,  wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij dit als je er een pakket aan jou verzonden wordt, er een betaling verwerkt wordt of bij het doen van de boekhouding.

Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je ons een e-mail sturen met jouw verzoek. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij jou wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op op de website.