ALGEMENE VOORWAARDEN – NATURAL SOURCE RETREAT 

RE-TREAT, EVENEMENT EN/OF HAPPENING  

ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Onze locaties zijn rook-, alcohol- en parfumvrij. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.2.        Onze belangrijkste kernwaarde is respect hebben voor elkaar, ongeacht geslacht, geaardheid, religie, opvattingen of
               fases in processen.
1.3.        Onze locaties zijn met zorg gekozen om deelnemers een thuisgevoel te geven. Behandel de locatie en haar omgeving
               met zorg en liefde zoals je eigen thuis. Samen dragen we zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
1.4.        Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden en/of de aanwijzingen niet opvolgen, verwijderen wij van deelname.
               Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5.        Het maken van video-, film- en/of geluidsopnames is gedurende een re-treat/happening uitsluitend toegestaan na
               voorafgaande, schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor het plaatsen hiervan.
1.6.        Tijdens een re-treat/happening is alcohol-, drugs- en/of parfumgebruik niet toegestaan.

ARTIKEL 2.          AANMELDING EN DEELNAME
2.1.        Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde
               bedrag.
2.2.        Je ontvangt een deelnamebevestiging en een factuur.
2.3.        Je neemt deel aan het gehele re-treat en/of happening en niet een deel ervan. Dit om het groepsgevoel te waarborgen.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.       Je betaalt contant of via een betaalverzoek. Ook is betaling door het ontvangen van een factuur mogelijk.
3.2.       De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening en
              per termijn berekenen wij 21% btw. 
3.3.       Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.4.       Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
              factuurdatum) een tweede herinnering.
3.5.       Bij een 1-daags re-treat kan je de factuur op de dag zelf betalen doordat je contant betaalt of via een betaalverzoek.
              Bij een meerdaags re-treat/happening moet de gehele factuur 14 dagen vòòr aanvang zijn betaald. 
              Bij aanmelding van een meerdaags re-treat/happening vlak voordat het plaatsvindt, moet het bedrag per ommegaande
              betaald worden.
3.6.       Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen. Je bent nog steeds verplicht het
              factuurbedrag te betalen.
3.7.       Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een
              incassobureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij
              bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN & VERPLAATSEN
4.1.       Wij hebben het recht een re-treat/happening te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie als
              daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van 1 van ons, annulering door
              eigenaren van de gehuurde locatie of overmacht.
              Bij annulering ontvang je het reeds betaalde bedrag retour.
              Bij verplaatsen heb je de volgende keuze:
              4.1.1.  Je gaat akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde bedrag 
                          niet terug.  
              4.1.2.  Je gaat niet akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde
                          bedrag terug.
             Je hebt geen recht op enige andere compensatie en/of schadevergoeding.
4.2.       Als je zelf jouw deelname annuleert, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het
              tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
              4.2.1.     Annuleringskosten 1-daags re-treat:
                             5 dagen vòòr aanvang                   - 50% van de deelnamekosten
              4.2.2.     Annuleringskosten meerdaags re-treat en/of happening:
                             30 dagen vòòr aanvang                 - 20% van de deelnamekosten                 
                             14 weken vòòr aanvang                - 40% van de deelnamekosten
                             7 dagen vòòr aanvang                   - 80% van de deelnamekosten
              4.2.3.     Bij niet tijdig annuleren ben je verplicht het totaalbedrag te betalen.
4.3.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.
4.4.       Als je na aanvang van een re-treat/happening deze tussentijds beëindigt, heb je geen recht op enige terugbetaling.
4.5.       Wij brengen, per annulering en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
              hiervoor een factuur.
4.6.       Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 5.          VERPLAATSEN NAAR ANDERE DATUM BIJ ANNULERING
5.1.       Het is mogelijk om een deelname eenmalig te verplaatsen. Bij een 1-daags re-treat moet deze verplaatsing binnen twee
              maanden plaatsvinden en bij een meerdaags re-treat/happening binnen 8 maanden, mits er nog plek beschikbaar is.
              Hierna vervalt het recht van deelname, maar ben je het bedrag voor deelname nog steeds onverminderd aan ons
              verschuldigd.
5.2.       Een verzoek tot verplaatsen kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde
              bedragen restitueren wij niet.
5.3.       Je stuurt ons een e-mail met een verplaatsingsverzoek. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip
              van verplaatsen.
5.4.       Wij brengen jou, per verplaatsing en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
              hiervoor een factuur.
5.5.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een verplaatsingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.

ARTIKEL 6.          VERVANGENDE DEELNEMER
6.1.       Als je niet zelf kan deelnemen, kan je aangeven dat iemand jou vervangt. Je geeft dit, uiterlijk 8 dagen vòòr aanvang van
              een re-treat/happening aan ons door per e-mail. In deze e-mail geef je de naam van jouw vervanger op en het e-mailadres
              waarop hij/zij bereikbaar is. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van vervanging.
6.2.       Een verzoek tot vervanging kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen
              restitueren wij niet.
6.3.       Wij brengen jou, per vervanging en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
              hiervoor een factuur.
6.4.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een vervangingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
              ontvangen.
6.5.       De vervangende deelnemer ontvangt van ons een bevestiging per e-mail waarbij hij/zij akkoord gaat met onze algemene
              voorwaarden/

ARTIKEL 7.          WIJZIGEN IN PROGRAMMERING RE-TREATS
7.1.       Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een re-treat/happening. Is dit het geval, word je
              hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het (reeds) betaalde bedrag of
              annulering van jouw deelname.

ARTIKEL 8.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.       Deelname aan een 1-daags of meerdaags re-treat/happening is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor
              letsel en/of schade, van welke aard ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of
              beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
8.2.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.
8.3.       Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde
              beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval  door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een
              hoger maximum geldt.


ARTIKEL 9       KLACHT

9.1.       Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een
              reactie.

ARTIKEL 10.    GEHEIMHOUDING
10.1.     Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij delen met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als 1 van de partijen dit meedeelt.

ARTIKEL 11.    ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-
                        VERKLARING

11.1.     Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de
              medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaar je slechts geboekt te hebben na
              overleg met en toestemming van de eigen huisarts en/of mediscHspecialist.
11.2.     Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
              de inhoud ervan akkoord te gaan. 

*******************************************************************************************************************************

COACHING/ONDERSTEUNING, INDIVIDUELE SESSIE, BESTELLEN VAN SPIRITUEEL / BEWUST-ER-ZIJN KWARTET MET INSPIRATIE- EN KRACHTKAARTEN

ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Wij ontvangen jou op onze thuislocatie die parfumvrij is.
1.2.        Wij behandelen elkaar met respect en zo ook de locatie.

ARTIKEL 2.          AANMELDING SESSIE OF BESTELLING SPIRITUEEL /BEWUSTER-ER-ZIJN KWARTET MET INSPIRATIE- EN
                              KRACHTKAARTEN

2.1.        Op het moment van aanmelden voor een sessie of bestelling van het kwartet, ga je akkoord met onze algemene
               voorwaarden en de betaling van het verschuldigd bedrag.
2.2.        Je ontvangt een afspraakbevestiging en een factuur.

ARTIKEL 3.          BETALING

2.1.       Je betaalt contant of via een betaalverzoek. Ook is betaling door het ontvangen van een factuur mogelijk.
2.2.       De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening en per
              termijn berekenen wij 21% btw.
2.3.       Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.4.       Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
              factuurdatum) een tweede herinnering.
2.5.       Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een
              incassobureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij
              bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.          ANNULEREN 
3.1.       Wij hebben het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
              3.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
3.2.       Als jij jouw afspraak wil annuleren, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het
              tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
              3.2.1.     Annuleringskosten:
                             Tot 55 uur vòòr aanvang afspraak                                                           - geen                
                             Bij annulering/verplaatsing binnen 55 uur zonder dringende reden   - € 25,50
                             Bij annulering/verplaatsing binnen 55 uur met dringende reden        - geen
                             Bij het niet tijdig annuleren/verplaatsen/verschijnen, betaal je het gehele bedrag.
3.3.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annulerings-, of verplaatsingsverzoek door ons op tijd en in
              goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 4.      VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1.       Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak,
              noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
              schuld van ons.
4.2.       Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt
              tot het bedrag dat in het betreffende door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
              maximum geldt.

ARTIKEL 5.       KLACHT
5.1.       Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een
              reactie.

ARTIKEL 6.      GEHEIMHOUDING

6.1.       Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij delen met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.


ARTIKEL 7.      ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING

7.1.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
             de inhoud ervan akkoord te gaan.

***************************************************************************

PRIVACY-VERKLARING

Wij verwerken persoonsgegevens over jou. Dit doen wij omdat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij vinden het fijn dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product of dienst
   te bestellen, in correspondentie en/of telefonisch
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor individuele sessies, 1-daagse re-treats, evenementen, workshops,
   verkoop/koop van het spiritueel/bewust-er-zijn kwartet met inspiratie- en krachtkaarten
   en het inhuren van ons.
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kan je te allen tijden uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden, door ons een e-mail te sturen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee,  wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij dit als je er een pakket aan jou verzonden wordt, er een betaling verwerkt wordt of bij het doen van de boekhouding.

Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je ons een e-mail sturen met jouw verzoek. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij jou wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op op de website.