ALGEMENE VOORWAARDEN – NATURAL SOURCE RETREAT 

1-DAAGS RE-TREAT * HIGHER PURPOSE HAPPENING * TRANCE STATIC DANCE * VISION QUEST  

ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Al onze locaties zijn rook-, alcohol- en parfumvrij. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.2.        Onze belangrijkste kernwaarde is respect hebben voor elkaar, ongeacht geslacht, geaardheid, levensovertuiging, opvattingen of fases in processen.
1.3.        Al onze locaties kiezen wij met zorg en liefde om deelnemers een thuisgevoel te geven. Behandel de locatie en haar omgeving met dezelfde zorg en
               liefde zoals jouw eigen (t)huis. Samen dragen we zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
1.4.        Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden en/of de aanwijzingen niet opvolgen, verwijderen wij van deelname. Dit geeft de deelnemer geen
               recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5.        Het maken van foto’s, video-, film- en/of geluidsopnames gedurende een re-treat/happening is uitsluitend toegestaan na voorafgaande bevestiging.
               Dit geldt ook voor het plaatsen hiervan.
1.6.        Tijdens een re-treat/happening is overmatig parfumgebruik en/of gebruik van verdovende/verruimende middelen niet toegestaan.

ARTIKEL 2.          AANMELDING EN DEELNAME
2.1.        Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het totaalbedrag.
2.2.        Je ontvangt een deelnamebevestiging en, indien gewenst, een factuur.
2.3.        Je neemt deel aan het gehele re-treat en/of happening en niet een deel ervan. Dit om het groepsgevoel te waarborgen.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur óf na de ontvangst van een door ons gestuurd betaalverzoek.
3.2.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.3.      De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact met ons op.
3.4.      Kom je op het laatste nippertje bij een 1-daags re-treat, vragen wij jou voor aanvang van het re-treat contant te betalen óf via het betaalverzoek. 
             Bij een meerdaags re-treat/happening betaal je de gehele factuur 14 dagen vóór aanvang. Bij aanmelding van een meerdaags re-treat/happening vlak
             voordat het plaatsvindt, betaal je per direct.
3.5.      Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen. Je bent nog steeds verplicht het totaalbedrag te betalen.
3.6.      Ervaar je problemen met de betaling(en), neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee voor een oplossing.
3.7.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na factuurdatum) een tweede
             herinnering.
3.8.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je van ons een ingebrekestelling en geven wij de opdracht aan een incassobureau om dit
             bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een
             advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN & VERPLAATSEN
4.1.      Wij hebben het recht een re-treat/happening te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie als daartoe gegronde redenen
             bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van 1 van ons, annulering door eigenaren van de gehuurde locatie of overmacht.
             Bij annulering ontvang je het reeds betaalde bedrag retour.
             Bij verplaatsen heb je de volgende keuze:
             4.1.1.   Je gaat akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde bedrag niet terug.  
             4.1.2.   Je gaat niet akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde bedrag terug. Je hebt geen recht
                         op enige andere compensatie en/of schadevergoeding.
4.2.      Annuleer je zelf jouw deelname, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten met opgave van de reden. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het
             tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
             4.2.1.     Annuleringskosten:
                            30 dagen vóór aanvang        - 20% van de deelnamekosten
                            14 dagen vóór aanvang        - 40% van de deelnamekosten
                            7 dagen vóór aanvang          - 80% van de deelnamekosten 
                            2 dagen vóór aanvang          - 100% van de deelnamekosten
             4.2.2.     Bij niet tijdig annuleren ben je verplicht het totaalbedrag te betalen.
4.3.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
4.4.      Beëindig je tussentijds de re-treat/happening, heb je geen recht op enige terugbetaling.
4.5.      Wij brengen, per annulering een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek of, indien gewenst,
             een factuur.

ARTIKEL 5.          VERPLAATSEN NAAR ANDERE DATUM BIJ ANNULERING
5.1.      Het is mogelijk om een deelname eenmalig te verplaatsen.
             5.1.1    Bij een 1-daags re-treat vindt dit plaats binnen 2 maanden.
             5.1.2.   Bij een meerdaags re-treat/happening vindt dit plaats binnen 8 maanden.
             Na bovengenoemde data, vervalt het recht van deelname, maar betaal je het nog steeds het bedrag voor deelname.
5.2.       Een verzoek tot verplaatsen kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen restitueren wij niet.
5.3.       Je laat ons dit zo snel mogelijk weten. De datum van ontvangst is daarbij bepalend voor het tijdstip van verplaatsen.
5.4.       Wij brengen jou, per verplaatsing, een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek of, indien
              gewenst, een factuur.
5.5.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een verplaatsingsverzoek ons op tijd en in goede orde is ontvangen.


ARTIKEL 6.          VERVANGENDE DEELNEMER

6.1.      Als je niet zelf kan deelnemen, kan je aangeven dat iemand jou vervangt. Je geeft dit zo snel mogelijk aan ons door per e-mail. In deze e-mail geef je de
            naam van jouw vervanger op en het e-mailadres waarop hij/zij bereikbaar is. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van
            vervanging.
6.2.      Een verzoek tot vervanging kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen restitueren wij niet.
6.3.      Wij brengen jou, per vervanging, een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek of, indien
             gewenst, een factuur.
6.4.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een vervangingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
6.5.      De vervangende deelnemer ontvangt van ons een bevestiging per e-mail waarbij hij/zij akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7.          WIJZIGEN IN PROGRAMMERING RE-TREATS
7.1.      Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een re-treat/happening. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het (reeds)
             betaalde bedrag of annulering van jouw deelname.

ARTIKEL 8.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.      Deelname aan een 1-daags of meerdaags re-treat/happening is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke
             aard ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade
             is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
8.2.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.
8.3.      Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
             betreffende geval door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

ARTIKEL 9       KLACHT

9.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 10.    GEHEIMHOUDING
10.1.    Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij delen met elkaar. Informatie geldt als vertrouwelijk als
             1 van de partijen dit meedeelt.

ARTIKEL 11.    ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-
                         VERKLARING
11.1.    Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij
             medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaar je slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts
             en/of medisch specialist.
11.2.    Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met de inhoud ervan akkoord te
             gaan. 

***************************************************************************************************************************************

INDIVIDUELE SESSIES
TRANSFORMATIETRAJECT “LICHT OP JE LEVENSPAD EN ZIELSMISSIE”
 
ARTIKEL 1.       HUISREGELS
1.1.      Wij ontvangen jou op onze thuislocatie die parfumvrij is.
1.2.      Wij behandelen elkaar met respect en zo ook de locatie.

ARTIKEL 2.       AANMELDING
2.1.      Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het bedrag.
2.2.      Je ontvangt een afspraakbevestiging en een betaalverzoek. Indien gewenst ontvang je een factuur.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur óf na de ontvangst van een door ons gestuurd betaalverzoek.
3.2.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.3.      De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact met ons op.
3.4.      Ervaar je problemen met de betaling(en), neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee voor een oplossing.
3.7.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na factuurdatum) een tweede
             herinnering.
3.8.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je een ingebrekestelling en geven wij de opdracht aan een incassobureau om dit bedrag voor
            ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat
            en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN 
4.1.      Wij hebben het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
             4.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
4.2.      Als jij jouw afspraak wil annuleren, laat je ons dit zo snel mogelijk weten. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van annulering.
            Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
            4.2.1.     Annuleringskosten:
                           Tot 48 uur vòòr aanvang afspraak               - geen                
                           Binnen 48 uur zonder dringende reden     - € 25,50
                           Binnen 48 uur met dringende reden           - geen
                           Bij het niet tijdig annuleren en/of verschijnen, betaal je het gehele bedrag.
4.3.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 5.      VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
5.1.      Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak, noch voor verlies of
             beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
5.2.      Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
             betreffende door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

ARTIKEL 6.       KLACHT
6.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 7.      GEHEIMHOUDING
7.1.      Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij delen met elkaar. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
             door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 8.      ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING
8.1.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met de inhoud ervan akkoord te
             gaan.

*************************************************************************************************************************************

BESTELLING SPIRITUEEL / BEWUST-ER-ZIJN KWARTET MET INSPIRATIE- EN KRACHTKAARTEN

ARTIKEL 1.      BESTELLING
1.1       Op het moment van bestellen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en met de betaling van het verschuldigde bedrag.
1.2.      Je ontvangt een afspraakbevestiging en een betaalverzoek of, indien gewenst, een factuur.

ARTIKEL 2.          BETALING
2.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur óf na de ontvangst van een door ons gestuurd betaalverzoek.
2.2.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.3.      Ervaar je problemen met de betaling, neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee voor een oplossing.
2.4.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na factuurdatum) een tweede
             herinnering.
2.5.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je een ingebrekestelling en geven wij de opdracht aan een incassobureau om dit bedrag voor
             ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat
             en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.      14 DAGEN BEDENKTIJD, ONTBINDING/HERROEPING, RETOURNERING
3.1.      Wij hopen natuurlijk dat je blij bent met jouw bestelling. Maar als dit niet zo is, heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
            3.1.1.   Deze gaat in op de datum dat je het kwartet hebt ontvangen.
            3.1.2.   Gedurende deze 14 dagen behandel je het kwartet zorgvuldig.
            3.1.3.   Je stuurt ons een e-mail, belt ons of stuurt ons een whatsappbericht met de melding dat je wil retourneren.
            3.1.4.   Je ontvangt een retourbevestiging van ons met retourinstructies.
            3.1.5.   Je retourneert het kwartet binnen 30 dagen na ontvangst van het kwartet.
            3.2.4.   De verzendkosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening.
            3.2.5.   Als wij het retour hebben ontvangen, ontvang je van ons het door betaalde bedrag retour op jouw rekeningnummer.

ARTIKEL 4.       KLACHT
4.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 5.      ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING
5.1.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met de inhoud ervan akkoord te
             gaan.

*************************************************************************************************************************************

PRIVACY-VERKLARING

Wij verwerken persoonsgegevens over jou. Dit doen wij omdat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij vinden het fijn dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product of dienst te bestellen, in correspondentie en/of telefonisch
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor individuele sessies, 1-daagse re-treats, evenementen, workshops, verkoop/koop van het spiritueel/bewust-er-zijn kwartet met inspiratie-
   en krachtkaarten en het inhuren van ons.
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kan je te allen tijden uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden, door ons een e-mail te sturen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee,  wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij dit als je er een pakket aan jou verzonden wordt, er een betaling verwerkt wordt of bij het doen van de boekhouding.

Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je ons een e-mail sturen met jouw verzoek. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij jou wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op op de website.