ALGEMENE VOORWAARDEN  

RE-TREAT * EVENEMENT * HAPPENING  

ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Onze locaties zijn rook-, alcohol- en parfumvrij. Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.2.        Onze belangrijkste kernwaarde is respect hebben voor elkaar, ongeacht geslacht, geaardheid, religie, opvattingen of fases
               in processen.
1.3.        Onze locaties zijn met zorg gekozen om deelnemers een thuisgevoel te geven. Behandel de locatie en haar omgeving met
               zorg en liefde zoals je eigen thuis. Samen dragen we zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
1.4.        Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden en/of de aanwijzingen niet opvolgen, verwijderen wij van deelname.
               Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5.        Het maken van video-, film- en/of geluidsopnames is gedurende een re-treat/happening uitsluitend toegestaan na
               voorafgaande, schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor het plaatsen hiervan.
1.6.        Tijdens een re-treat/happening is alcohol-, drugs- en/of parfumgebruik niet toegestaan.

ARTIKEL 2.          AANMELDING EN DEELNAME
2.1.        Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde 
               bedrag.
2.2.        Je ontvangt een deelnamebevestiging en een factuur.
2.3.        Je neemt deel aan het gehele re-treat en/of happening en niet een deel ervan. Dit om het groepsgevoel te waarborgen.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur of via een door ons gestuurd betaalverzoek.
3.2.      De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen.
             3.2.1.   Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening.
             3.2.2.   Per termijn berekenen wij 21% btw. 
3.3.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.4.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
             factuurdatum) een tweede herinnering.
3.5.      Bij een 1-daags re-treat kan je de factuur op de dag zelf betalen doordat je contant betaalt of via een betaalverzoek.
             Bij een meerdaags re-treat/happening moet de gehele factuur 14 dagen vóór aanvang zijn betaald. 
             Bij aanmelding van een meerdaags re-treat/happening vlak voordat het plaatsvindt, moet het bedrag per ommegaande
             betaald worden.
3.6.      Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen. Je bent nog steeds verplicht het factuurbedrag
             te betalen.
3.7.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een
             incassobureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij
             bij jou in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN & VERPLAATSEN
4.1.      Wij hebben het recht een re-treat/happening te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie als daartoe
             gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van 1 van ons, annulering door eigenaren van de
             gehuurde locatie of overmacht.
             Bij annulering ontvang je het reeds betaalde bedrag retour.
             Bij verplaatsen heb je de volgende keuze:
             4.1.1.   Je gaat akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde bedrag
                          niet terug.  
             4.1.2.   Je gaat niet akkoord met de verplaatsing naar een andere datum en/of locatie. Wij betalen het reeds betaalde
                          bedrag terug.
             4.1.3.   Je hebt geen recht op enige andere compensatie en/of schadevergoeding.
4.2.      Als je zelf jouw deelname annuleert, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het
             tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
             4.2.1.     Annuleringskosten 1-daags re-treat:
                            5 dagen vóór aanvang                   - 50% van de deelnamekosten
             4.2.2.     Annuleringskosten meerdaags re-treat en/of happening:
                            30 dagen vóór aanvang                 - 20% van de deelnamekosten                 
                            14 weken vóór aanvang                - 40% van de deelnamekosten
                            7 dagen vóór aanvang                   - 80% van de deelnamekosten
             4.2.3.     Bij niet tijdig annuleren ben je verplicht het totaalbedrag te betalen.
4.3.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
             ontvangen.
4.4.      Als je na aanvang van een re-treat/happening deze tussentijds beëindigt, heb je geen recht op enige terugbetaling.
4.5.      Wij brengen, per annulering en per persoon, een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
             hiervoor een factuur.
4.6.      Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 5.          VERPLAATSEN NAAR ANDERE DATUM BIJ ANNULERING
5.1.      Het is mogelijk om een deelname eenmalig te verplaatsen. Bij een 1-daags re-treat moet deze verplaatsing binnen 2
             maanden plaatsvinden en bij een meerdaags re-treat/happening binnen 8 maanden, mits er nog plek beschikbaar is.
             Hierna vervalt het recht van deelname, maar ben je het bedrag voor deelname nog steeds onverminderd aan ons
             verschuldigd.
5.2.      Een verzoek tot verplaatsen kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen
             restitueren wij niet.
5.3.      Je stuurt ons een e-mail met een verplaatsingsverzoek. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van
             verplaatsen.
5.4.      Wij brengen jou, per verplaatsing en per persoon, een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
             hiervoor een factuur.
5.5.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een verplaatsingsverzoek ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 6.          VERVANGENDE DEELNEMER
6.1.      Als je niet zelf kan deelnemen, kan je aangeven dat iemand jou vervangt. Je geeft dit, uiterlijk 8 dagen vóór aanvang van
             een re-treat/happening aan ons door per e-mail. In deze e-mail geef je de naam van jouw vervanger op en zijn/haar
             e-mailadres. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van vervanging.
6.2.      Een verzoek tot vervanging kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen
             restitueren wij niet.
6.3.      Wij brengen jou, per vervanging en per persoon, een bedrag van € 15,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt
             hiervoor een factuur.
6.4.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een vervangingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is
             ontvangen.
6.5.      De vervangende deelnemer ontvangt van ons een bevestiging per e-mail waarbij hij/zij akkoord gaat met onze algemene
             voorwaarden.

ARTIKEL 7.          WIJZIGEN IN PROGRAMMERING RE-TREATS
7.1.      Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een re-treat/happening. Is dit het geval, word je
             hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het (reeds) betaalde bedrag of
             annulering van jouw deelname.

ARTIKEL 8.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.      Deelname aan een 1-daags of meerdaags re-treat/happening is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel
             en/of schade, van welke aard ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of beschadiging
             van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
8.2.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.
8.3.      Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt
             tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
             maximum geldt.

ARTIKEL 9       KLACHT

9.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een
             reactie.

ARTIKEL 10.    GEHEIMHOUDING
10.1.    Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij delen met elkaar.
             Informatie geldt als vertrouwelijk als 1 van de partijen dit meedeelt.

ARTIKEL 11.    ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING
11.1.    Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de
             medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaar je slechts geboekt te hebben na
             overleg met en toestemming van de eigen huisarts en/of medisch specialist.
11.2.    Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
             de inhoud hiervan akkoord te gaan. 

***************************************************************************   **************************************

INDIVIDUELE SESSIE * TRANSFORMATIETRAJECT “LICHT OP JE LEVENSPAD EN ZIELSMISSIE”
 
ARTIKEL 1.       HUISREGELS
1.1.      Wij ontvangen jou op onze thuislocatie die parfumvrij is.
1.2.      Wij behandelen elkaar met respect en zo ook de locatie.

ARTIKEL 2.       AANMELDING
2.1.      Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde
             bedrag.
2.2.      Je ontvangt een afspraakbevestiging en een factuur.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur of via een door ons gestuurd betaalverzoek.
3.2.      De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen.
             3.2.1.   Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening.
             3.2.2.   Per termijn berekenen wij 21% btw.
3.3.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.4.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na factuur-
             datum) een tweede herinnering.
3.5.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een incasso-
             bureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij bij jou
             in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN 
4.1.      Wij hebben het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
             4.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
4.2.      Als jij jouw afspraak wil annuleren, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van
             annulering. Afhankelijk van dit tijdstip brengen wij wel/geen annuleringskosten in rekening.
             4.2.1.     Annuleringskosten:
                            Tot 55 uur vòòr aanvang afspraak                                                            - geen                
                            Bij annulering/verplaatsing binnen 55 uur zonder dringende reden   - € 25,50
                            Bij annulering/verplaatsing binnen 55 uur met dringende reden        - geen
                            Bij het niet tijdig annuleren/verplaatsen/verschijnen, betaal je het gehele bedrag.
4.3.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annulerings-, of verplaatsingsverzoek door ons op tijd en in
             goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 5.      VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
5.1.      Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak,
             noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
             schuld van ons.
5.2.      Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt
             tot het bedrag dat in het betreffende door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
             maximum geldt.

ARTIKEL 6.       KLACHT
6.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een
             reactie.

ARTIKEL 7.      GEHEIMHOUDING

7.1.      Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij delen met elkaar.
             Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 8.      ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING
8.1.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
             de inhoud ervan akkoord te gaan.

*************************************************************************************************************************************

BESTELLING SPIRITUEEL / BEWUST-ER-ZIJN KWARTET MET INSPIRATIE- EN KRACHTKAARTEN

ARTIKEL 1.      BESTELLING
1.1       Op het moment van bestelling, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en met de betaling van het verschuldigde
             bedrag.
1.2.      Je ontvangt een afspraakbevestiging en een factuur.

ARTIKEL 2.          BETALING
2.1.      Je betaalt na het ontvangen van de factuur of via een door ons gestuurd betaalverzoek.
2.2.      Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.3.      Plaats je een grote bestelling bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
             2.3.1. Per termijn brengen wij € 15,50 administratiekosten in rekening.
             2.3.2. Per termijn berekenen wij 21% btw.
2.3.      Betaalde je na het verstrijken van de betalingstermijn niet, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
             factuurdatum) een tweede herinnering.
2.4.      Betaalde je na de tweede herinnering nog niet, ontvang je een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een  incasso- 
             bureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, brengen wij bij jou
             in rekening. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.      14 DAGEN BEDENKTIJD, ONTBINDING/HERROEPING, RETOURNERING
3.1.      Je hebt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
            3.1.1.   Deze gaat in op de datum dat je het kwartet hebt ontvangen.
            3.1.2.   Gedurende deze 14 dagen behandel je het kwartet zorgvuldig.
3.2.     Voldoet het niet aan jou/jullie verwachtingen, kan je de koopovereenkomst ontbinden/herroepen en het kwartet retourneren.
            3.2.1.   Je vult het modelformulier ontbinding/herziening in en e-mailt deze naar rubenmirjam@naturalsourceretreat.com.
            3.2.2.   Wij sturen jou een ontvangstbevestiging met retourinstructies.
            3.2.3.   Je retourneert het kwartet binnen 30  dagen nadat je de factuur betaalde.
            3.2.4.   De verzendkosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening.
            3.2.5.   Als wij het retour hebben ontvangen, ontvang je van ons het door betaalde bedrag retour op jouw rekeningnummer.

ARTIKEL 4.       KLACHT
4.1.      Klachten maak je schriftelijk en gemotiveerd kenbaar binnen 24 uur na ontstaan hiervan. Je ontvangt binnen 14 dagen een
             reactie.

ARTIKEL 5.      ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING
5.1.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en met
             de inhoud ervan akkoord te gaan.

*************************************************************************************************************************************

PRIVACY-VERKLARING

Wij verwerken persoonsgegevens over jou. Dit doen wij omdat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij vinden het fijn dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product of dienst te bestellen, in correspondentie en/of  
   telefonisch.
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor individuele sessies, 1-daagse re-treats, evenementen, workshops, verkoop/koop van het Spiritueel/Bewust-er-
   Zijn kwartet met Inspiratie- en Krachtkaarten en het inhuren van ons.
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kan je te allen tijden uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden, door ons een e-mail te sturen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee,  wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij dit als je er een pakket aan jou verzonden wordt, er een betaling verwerkt wordt of bij het doen van de boekhouding.

Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je ons een e-mail sturen met jouw verzoek. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij jou wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op op de website.