ALGEMENE VOORWAARDEN – NATURAL SOURCE RETREAT   

  
ARTIKEL 1.          HUISREGELS
1.1.        Onze locaties zijn rookvrij.
1.2.        Onze belangrijkste kernwaarde is respect hebben voor elkaar, ongeacht geslacht, geaardheid, religie, opvattingen of fases in zijn  
              processen.
1.3.        Onze locaties zijn met zorg gekozen om deelnemers een thuisgevoel te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg
              zoals je eigen thuis. Samen dragen we zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.
1.4.        Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden en/of de aanwijzingen niet opvolgen, kunnen van deelname worden verwijderd.
              Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5.        Het maken van video-, film- en/of geluidsopnames is gedurende een re-treat uitsluitend toegestaan na voorafgaande, schriftelijke
              bevestiging. Dit geldt ook voor het plaatsen hiervan.
1.6.        Tijdens een re-treat is alcoholgebruik en/of drugsgebruik niet toegestaan.

ARTIKEL 2.          AANMELDING EN DEELNAME
2.1.        Op het moment van aanmelden, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.
2.2.        Na aanmelding sturen wij je een intake-formulier. Deze kan je volledig en naar waarheid invullen en aan ons terug sturen.
2.3.        Na ontvangst van jouw intake-formulier, ontvang je een deelnamebevestiging en een factuur.
2.4.        Je neemt deel aan het gehele re-treat en niet een deel ervan. Dit om het groepsgevoel te waarborgen.

ARTIKEL 3.          BETALING
3.1.       Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3.2.        Heb je na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvang je een eerste herinnering en met 28 dagen (na factuurdatum)
              een tweede herinnering.
3.3.        De gehele factuur moet bij een 1-daags re-treat 8 dagen vòòr aanvang en bij een 5-daags re-treat 30 dagen vòòr aanvang zijn betaald.
              Bij aanmelding minder dan 8/30 dagen vòòr aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden.
3.4.        Er bestaat een laatste mogelijkheid om een pinbetaling te doen vóor aanvang van het re-treat. Er komen dan wel administratiekosten
              van € 15,50 bij.
3.5.        Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de reservering te laten vervallen. Je bent nog steeds verplicht het factuurbedrag te betalen.
3.6.        Heb je u na de tweede herinnering nog niet betaald, ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wij geven de opdracht aan een
              incassobureau om dit bedrag voor ons te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden bij jou in
              rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 4.          ANNULEREN
4.1.        Wij hebben het recht een re-treat te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van
               1 van ons of overmacht (een 1-daags re-treat gaat door bij 10 deelnemers, een 5-daags re-treat gaat door bij 15 deelnemers).
               In dit geval ontvang je het reeds betaalde bedrag retour. Je hebt geen recht op enige andere compensatie en/of schadevergoeding.
4.3.         Als je jouw deelname wil annuleren, stuur je ons een e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van
               annulering. Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
                4.3.1.     Annuleringskosten 1-daags re-treat:
                               30 dagen vòòr aanvang                 - 100% van de deelnamekosten                
                               14 weken vòòr aanvang                - 50% van de deelnamekosten
                               5 dagen vòòr aanvang                   - 30% van de deelnamekosten
                4.3.2.     Annuleringskosten 5-daags re-treat:
                               30 dagen vòòr aanvang                 - 80% van de deelnamekosten                 
                               14 weken vòòr aanvang                - 40% van de deelnamekosten
                               8 dagen vòòr aanvang                   - 20% van de deelnamekosten
                4.3.3.     Bij niet tijdig annuleren ben je verplicht het totaalbedrag te betalen.
4.4.        Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
4.5.        Als je na aanvang van een re-treat deze tussentijds beëindigd, heb je geen recht op enige terugbetaling.
4.6.        Wij brengen, per annulering en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor een
              factuur.
4.7.        Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 5.          VERPLAATSEN NAAR ANDERE DATUM BIJ ANNULERING
5.1.        Het is mogelijk om een deelname eenmalig te verplaatsen. Bij een 1-daags re-treat moet deze verplaatsing binnen 2 maanden
              plaatsvinden en bij een 5-daags re-treat binnen 8 maanden, mits er nog plek beschikbaar is. Na deze 2 en 8 maanden vervalt het recht
              van deelname, maar ben je het bedrag voor deelname nog steeds onverminderd aan ons verschuldigd.
5.2.        Een verzoek tot verplaatsen kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen worden
              niet gerestitueerd.
5.3.        Je stuurt ons een e-mail met een verplaatsingsverzoek. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van verplaatsen.
5.3.        Wij brengen jou, per verplaatsing en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor
              een factuur.
5.4.        Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een verplaatsingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

ARTIKEL 6.          VERVANGENDE DEELNEMER
6.1.        Als je niet zelf kan deelnemen, kan je aangeven dat iemand jou vervangt. Je geeft dit, uiterlijk 8 dagen vòòr aanvang van een re-treat,
              aan ons door per e-mail. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van vervanging.
6.2.        Een verzoek tot vervanging kan alleen als het volledige, oorspronkelijke factuurbedrag is betaald. Reeds betaalde bedragen worden
              niet gerestitueerd.
6.3.        Wij brengen jou, per vervanging en per persoon, een bedrag van € 25,50 aan administratiekosten in rekening. Je ontvangt hiervoor een
              factuur.
6.4.        Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een vervangingsverzoek door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
6.5.        De vervangende deelnemer ontvangt van ons een bevestiging per e-mail waarbij hij akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7.          WIJZIGEN IN PROGRAMMERING RE-TREATS
7.1.        Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een re-treat. Is dit het geval, word je hiervan zo snel
              mogelijk op de hoogte gesteld. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het (reeds) betaalde bedrag.

ARTIKEL 8.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.        Deelname aan een 1-daags of 5-daags re-treat is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke
              aard ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je
              aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
8.2.        Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering.
8.3.        Eventuele aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt tot het
              bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.
8.4.        Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 48 uur na ontstaan hiervan. De indiener van de klacht
             ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 9.          GEHEIMHOUDING

9.1.        Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar. Informatie
              geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 10.       ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
10.1.      Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische
              toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaar je slechts geboekt te hebben na overleg met en
              toestemming van de eigen huisarts en/of medisch specialist.
10.2.      Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van ons privacy-beleid en met de inhoud ervan
              akkoord te gaan. 

 

*******************************************************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN – RUBEN TAMIS


ARTIKEL 1 - AANBOD
1.1         Het aanbod wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gedaan. 
1.2         Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is 14 dagen geldig.
1.3         Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren / aan te schaffen materialen.
1.4         Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen. Ook wordt doorgegeven hoeveel tijd de klus in beslag
              neemt en wordt de vermoedelijke datum van oplevering genoemd.
1.5         Het aanbod geeft inzicht in de prijs.
              1.5.1. Er wordt een vast bedrag afgesproken (aanneemsom).
              1.5.2. Er wordt een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten gegeven (richtprijs).
              1.5.3. Er wordt een kilometervergoeding opgegeven. Dit bedraagt een bedrag van € 0,45 per kilometer.
1.6         Het aanbod vermeldt de betaalwijze.
1.7         Bij het ontvangen van het aanbod, gaat u akkoord met mijn algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1.        De overeenkomst komt tot stand zodra u het aanbod aanvaardt. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische afspraak-
              bevestiging.      

ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN RUBEN TAMIS
3.1         Ruben Tamis voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De werkzaamheden worden verricht
              binnen de met elkaar afgesproken werktijden.
3.2.        Ruben Tamis is verplicht de consument te wijzen op:
                - kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
                - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
                - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
3.3.        Ruben Tamis is niet aansprakelijk voor reeds aanwezige schade, tenzij deze hem is toe te rekenen met duidelijk bewijs.

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN U
4.1.        U stelt Ruben Tamis in de gelegenheid het werk te verrichten.
4.2.        U zorgt er voor dat Ruben Tamis zijn werk goed kan uitvoeren.
4.3.        U verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water.
              De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor uw rekening.
4.4.        U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
                - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
                - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
                - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 5 - MEER- EN MINDERWERK
5.1.        Er kan meer- en minderwerk voorkomen. Is dit het geval meld Ruben Tamis dit zo spoedig mogelijk mondeling en bevestigt dit
              schriftelijk of elektronisch. Het eventuele meer- en minderwerk wordt vermeld op de factuur.

ARTIKEL 6 - OVERMACHT
6.1.        Wordt de uitvoering van het werk voor één van ons onmogelijk door een oorzaak die mij of u niet kan worden toegerekend, dan is de 
              wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid 
              gemaakte kosten.
6.2.        Als de overmachtssituatie ertoe leidt dat één van ons verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode
              ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 7 - OPLEVERING
7.1.        Het werk is opgeleverd wanneer Ruben Tamis u meedeelt dat het werk voltooid is en u het gedane werk aanvaardt.

 

ARTIKEL 8 - BETALING
8.1.        U ontvangt een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
8.2.        Heeft u na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvangt u een eerste herinnering en met 28 dagen (na factuurdatum)
              een tweede herinnering.
8.3.        Heeft u na de tweede herinnering nog niet betaald, dan ontvang u een ingebrekestelling. Ook geef ik opdracht aan een incassobureau
              om dit bedrag voor mij te ontvangen. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt, worden bij u in rekening gebracht. Ook eventuele 
              kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor uw rekening.
8.2.        Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

ARTIKEL 9 - GARANTIE
9.1.        Ruben Tamis garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
              9.1.1.     voldoende bescherming biedt tegen aantasting door weersinvloeden;
              9.1.2.     voldoende bescherming biedt doordat de toegepaste verf aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de
                            ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
 9.2.       Ruben Tamis garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
              9.2.1.     voldoende bescherming biedt doordat de toegepaste verf aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de
                            ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
9.3.        De garantie wordt gegeven voor een periode van 1 jaar.

ARTIKEL 10 – KLACHT
10.1.      Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 48 uur na ontstaan hiervan. De indiener van de klacht
              ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

*******************************************************************************************************************